Darmowa dostawa zawsze od 299 zł

Darmowa dostawa zawsze od 299 zł                   14 dni na zwrot

Darmowa dostawa zawsze od 299 zł 14 dni na zwrot

Nowości

Wyprzedaż

Bestsellery

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.modastyllova.pl

Poniższy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki i zasady, na podstawie których funkcjonuje sklep internetowy pod nazwą MODA STYLLOVA działający na stronie internetowej modastyllova.pl oraz postanowienia dotyczące zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży na odległość oraz wykonywania tych umów.

Właścicielem sklepu internetowego oraz Sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Joanna Wojtalak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Moda Styllova Joanna Wojtalak ul. Kościelna 6, w 98- 220 Zduńska Wola , NIP: 622 25 20 140, REGON: 101 498 000.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek Przedmioty z naszego Sklepu. Użytkownik powinien przyjąć do wiadomości, że składając zamówienie na którykolwiek z Przedmiotów, zgadza się na związanie się niniejszymi warunkami i zasadami.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje zwrotów:

 1. Sprzedający – oznacza Joanna Wojtalak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Moda Styllova Joanna Wojtalak  Kościelna 6, w 98- 220 Zduńska Wola , NIP: 622 25 20 140, REGON: 101 498 000
  Sprzedający jest dostępny w następujący sposób:
  – pod numerem telefonu: 605 40 10 80 ( od poniedziałku do piątku w godz  9 – 15 )
  – adresem e-mail: modastyllova@gmail.com
 2. Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą Modastyllova, dostępny pod adresem modastyllova.pl  zajmujący się sprzedażą detaliczną odzieży oraz akcesoriów, którego właścicielem jest Sprzedający.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie, posiadająca przy tym pełną zdolność do czynności prawnych lub w razie zgody przedstawiciela ustawowego na zawieranie umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Internetu, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Konto Użytkownika – usługa elektroniczna, za pomocą której Użytkownik rejestruje swoje podstawowe dane, umożliwiając tym samym personalizację Użytkownika, dokonanie przez niego zakupu w Sklepie oraz realizację Zamówienia. Na koncie rejestrowane są także wszelkie informacje dotyczące realizowanych przez Użytkownika transakcji. Wszystkie dane zamieszczone na koncie Użytkownika zabezpieczane są przez niego hasłem.
 5. Przedmiot – rzecz ruchoma zamieszczona w Sklepie w celu jej sprzedaży. Sprzedający zobowiązuje się do podania przy każdym Przedmiocie przeznaczonym do sprzedaży krótkiego opisu, rozmiaru i ceny.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Przedmiotu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. g)Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Dostawa – dostarczenie Użytkownikowi Przedmiotu określonego w Zamówieniu, za pośrednictwem wybranego przez Użytkownika w Formularzu zamówienia dostawcy.
 9. Koszty dostawy – oznacza ustalone przez Sklep koszty przesłania Użytkownikowi Przedmiotu w zależności od wybranego przez niego sposobu dostawy.
 10. Dokonanie zapłaty przez Użytkownika – zaksięgowanie na rachunku bankowym należącym do Sklepu przelewu obejmującego całość kwoty stanowiącej cenę i Koszty Dostawy.
 11. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), którym na potrzeby działalności wykonywanej przez Sklep jest Sprzedający.
 12. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na cyklicznej dystrybucji świadczonej przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail treści dotyczącej aktualności w zakresie funkcjonowania Sklepu, wydarzeń powiązanych ze Sklepem i innych treści wybranych przez Sprzedającego, a dotyczących działalności Sklepu.
Sklep
 1. Sprzedający posiada wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz domeny internetowej, strony internetowej Sklepu oraz wykorzystywanych przez Sklep wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może odbywać się w sposób określony przez Sprzedającego i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie Sklepu reklam dotyczących oferowanych Przedmiotów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przez Sprzedającego i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
Zamówienia
 1. Sklep przyjmuje do realizacji wyłącznie Zamówienia przesłane przez Użytkownika na prawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówień dostępnym na stronie Sklepu modastyllova.pl
 2. Użytkownicy mają możliwość wypełnienia i przesłania Formularza Zamówień bądź po uprzednim dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika, bądź bez zakładania Konta Użytkownika, bezpośrednio przez wypełnienie i wysłanie stosownego Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu. Użytkownik zobowiązany jest jednak w każdym z w/w przypadków do podania danych pozwalających na jego weryfikację i umożliwiających dokonanie dostawy.
 3. Użytkownik każdorazowo jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia, umożliwiającego dokończenie złożenia Zamówienia.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia przesłanego za pośrednictwem Formularza Zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ustala się, że dopiero dokonanie przez Sklep potwierdzenia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Użytkownik może wprowadzić zmiany do złożonego Zamówienia aż do momentu dokonania wysyłki przez Sklep. Wycofanie Zamówienia przez Użytkownika może jednak nastąpić wyłącznie do momentu dokonania przez niego zapłaty ceny podanej na stronie Sklepu. Wycofane w ten sposób Zamówienie nie podlega realizacji. Wszelkie zmiany lub wycofanie złożonego Zamówienia następować będą drogą mailową, pisząc na adres Sklepu modastyllova@gmail.com
 6. W przypadku braku dostępności Przedmiotu i związanym z tym brakiem możliwości realizacji Zamówienia, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci mu należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia.
 7. W przypadku, gdy nie będzie możliwa realizacja wyłącznie części Zamówienia, Sklep może zaproponować Użytkownikowi:
 8. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia),
 9. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
 10. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Użytkownikiem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Użytkownika traktowane będzie jako finalne,
 11. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na Zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem Zamówienia na kilka Dostaw).

Rejestracja zmierzająca do utworzenia Konta Użytkownika obejmuje konieczność podania następujących danych osobowych Użytkownika: adresu e-mail, hasła, imienia i nazwiska Użytkownika oraz danych adresowych.

Płatności
 1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni od otrzymania na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia przez Sklep. W razie braku dokonania zapłaty przez Użytkownika w w/w terminie, umowa sprzedaży wygasa, a Zamówienie jest anulowane i nie podlega realizacji przez Sklep. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”.
 2. Zapłata za zakupiony w Sklepie Przedmiot oraz Koszty Dostawy, następuje według wyboru Użytkownika dokonanego w Formularzu Zamówień:
 3. przelewem tradycyjnym lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu w ING BANKU nr konta 15 1050 1461 1000 0092 6077 2307,
 4. przelewem online za pośrednictwem Banku Użytkownika,
 5. przelewem online za pośrednictwem platformy PRZELEWY24.pl lub PAYPALL
 6. „za pobraniem” – tj. gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera obsługującego właściwy dla miejsca zamieszkania rejon.
 7. Ostateczną ceną wiążącą Strony umowy sprzedaży jest cena Przedmiotu zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Użytkownika. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „Koszyku” po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

Wszystkie ceny Przedmiotów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Dostawa
 1. Użytkownik wybiera sposób Dostawy w momencie wypełniania Formularza Zamówienia. Sklep oferuje możliwości Dostawy Przedmiotu za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź też poprzez odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą, pod adresem 98-220 Zduńska Wola ul. Kościelna 6 .
 2. Niezależnie od wyboru sposobu Dostawy, Koszty Dostawy pokrywa Użytkownik, za wyjątkiem sytuacji wprost wskazanych przez Sklep i czasu, w jakich one obowiązują (oferty promocyjne, dni wolne od Kosztów Dostaw itp.).
 3. Koszty Dostawy wskazane są każdorazowo w Formularzu Zamówienia w zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru sposobu Dostawy, zgodnie z brzmieniem pkt 1) powyżej.
 4. Sklep dokonuje Dostawę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uprzednim uzgodnieniu kwoty Dostawy Przedmiotu ze Sprzedawcą. Sklep nie wysyła paczek pobraniowch poza terytorium RP.
 5. Dane na przesyłce zawierają imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 7. Każdorazowo do przesyłki Sklep doręcza informację dotyczącą korzystania z prawa do odstąpienia od umowy i wzorem formularza odstąpienia od umowy. Ponadto Sklep załącza także dokumenty wydane przez Producenta zakupionego Przedmiotu (metki, wskazówki dotyczące korzystania z Przedmiotu), a także dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Użytkownika).
 8. Sklep zobowiązuje się do nadania przesyłki zawierającej Przedmiot Zamówienia w terminie do 5 dni od momentu Dokonania Zapłaty przez Użytkownika. Jednocześnie Sklep informuje, iż przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia Dokonania Zapłaty przez Użytkownika. W razie gdy Strony ustalą płatność przy odbiorze, czas realizacji Zamówienia wynosi przeciętnie od 2 do 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep Zamówienia do realizacji.
 9. Użytkownik po nadaniu przesyłki przez Sklep otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy.
 10. Użytkownik powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w Przedmiocie z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
 11. Użytkownik ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 12. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Przedmiotu do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt Dostawy.
Procedura zwrotu/wymiany Przedmiotu
 1. Użytkownik ma prawo do wymiany Przedmiotu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Warunkiem skutecznego dokonania wymiany Przedmiotu jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza Wymiany/Zwrotu dodanego do Produktu. Użytkownik odsyła Przedmiot wraz z wypełnionym Formularzem Wymiany/Zwrotu, na koszt własny, na adres pocztowy sklepu wskazany w Regulaminie. Strony ustalają, iż koszt dostawy wymienianego Produktu ponosi Sprzedający.

  a) Produkt można wymienić na dowolny – jeśli jest droższy niż zamówiony pierwotnie prosimy o
  dopłatę na numer konta: 15 1050 1461 1000 0092 6077 2307. W przypadku braku dopłaty wymieniany produkt odsyłamy z płatnością za różnicę przy odbiorze.

  b) Pierwsza wymiana zawsze jest bezpłatna. Prosimy o odesłanie produktu dowolną metodą na swój koszt. My opłacamy przesyłkę wysłaną w drugą stronę (od nas).

  UWAGA :Aby dokonać wymiany lub zwrotu towaru należy wysłać go na adres
  Joanna Wojtalak Moda Styllova
  98-220 Zduńska Wola
  ul.Kościelna 6

 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje także prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Przedmiotu bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy przesłać na adres Sklepu lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Strony ustalają, iż koszty odesłania Przedmiotu obciążają Użytkownika.
 3. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 4. Sklep oświadcza, że nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. W takiej sytuacji terminy na wymianę Przedmiotu nie ulegają przerwaniu i biegną w dalszym ciągu tak, jakby przesyłka nie została nigdy nadana.
 5. W przypadku wymiany Przedmiotu uiszczona przez Użytkownika cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego Przedmiotu, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Użytkownika lub zwrócona przez Sklep.
 6. Przedmiot podlega wymianie/zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów użytkowania, posiada oryginalne metki i oznaczenia oraz dowód sprzedaży. Zwroty nie zawierające dowodu sprzedaży nie będą realizowane. Wymieniany/zwracany Przedmiot powinien być zgodny z zawartą umową sprzedaży. Użytkownik zwracając Przedmiot w celu wymiany/zwrotu powinien zwrócić go w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i kompletnym, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Użytkownik otrzymał w wyniku realizacji Zamówienia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zarówno Sklep, jak i Użytkownik będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają ustawowemu prawu konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz innym prawom przyznanym konsumentowi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Reklamacje
 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. Jednocześnie Sprzedający oświadcza, że odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Przedmiotu Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Przedmiotu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Przedmiotu. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Przedmiotu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Przedmiotu lub usunięcia wady.
 4. Reklamacje wraz z dowodem zakupu wadliwego Przedmiotu należy zgłaszać na adres e-mail Sklepu: modastyllova@gmail.com, lub w formie tradycyjnej na adres Sklepu podany w Regulaminie powyżej.
 5. Sklep oświadcza, że będzie rozpoznawał wyłącznie reklamacje dotyczące Przedmiotów, do których dołączone zostaną przez Użytkownika dowody zakupu wydane przez Sklep wraz z Przedmiotem.
 6. Sklep poinformuje Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Użytkownik powinien podać w treści reklamacji dane kontaktowe umożliwiające bezpośrednie skontaktowanie się z nim.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Sklep naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany Przedmiot na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany Przedmiot w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Użytkownika wadliwego Przedmiotu.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz o art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego.
Ochrona danych osobowych
 1. Użytkownik korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na udostępnienie Administratorowi następujących danych osobowych:
 2. adresu e-mail
 3. imienia i nazwiska
 4. numeru telefonu
 5. danych adresowych
 6. adres IP urządzenia
 7. Udostępniając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących do prawidłowej działalności Sklepu oraz realizacji Zamówienia przez Sklep. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, a Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uzupełniania i poprawiania, bądź usunięcia.
 8. Czas trwania umowy o funkcjonowanie Konta Użytkownika jest nieoznaczony. Użytkownik może jednak w każdej chwili wypowiedzieć tę umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy i wysłanie go na adres siedziby Sprzedającego bądź też na adres mailowy Sklepu podany w Regulaminie.
 9. Administrator wskazuje, iż Sklep wykorzystuje również pliki cookies przeznaczone do zbierania informacji o Użytkowniku oraz dostarczania danych statystycznych. Jednocześnie Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika zapisywania plików cookies w stosowanej przez niego przeglądarce może być równoznaczne z zakłóceniem działania witryny Sklepu.
 10. Administrator oświadcza, iż wszelkie zgromadzone przez niego w związku z działalnością Sklepu dane osobowe są przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 11. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z działalnością Sklepu, w tym w szczególności realizacją Zamówień złożonych w Sklepie, wysyłania Zamówień oraz w razie dodatkowej zgody Użytkownika – informowania go o nowych produktach poprzez rozsyłanie Newslettera.
 12. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 13. Administrator informuje, iż wszelkie zgromadzone przez niego dane są przechowywane na jego serwerach. Przekazywanie danych na serwery Administratora odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem protokołu SSL.
 14. Wykorzystanie danych osobowych na potrzeby Sklepu będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie.
 15. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzanie.
Postanowienia Końcowe
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie Modastyllova.pl oraz jej podstronach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: modastyllova@gmail.com
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 5. Wszystkie nazwy Przedmiotów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Treść niniejszego Regulaminu stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin można utrwalić poprzez pobranie go.
 7. Treść niniejszego Regulaminu nie może być sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia takiej sprzeczności, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.